Kategorijos

Pagrindinis

Naujienų kategorijos

Naujienų kategorijos

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius bendrovės TOV LITUA GROUP (toliau – Bendrovė), valdančios elektroninę parduotuvę NUMIZMAT.LT, asmens duomenų tvarkymą, saugojimą, tikslus ir principus. Vadovaujantis šioje politikoje įtvirtintais principais, asmens duomenys tvarkomi nuo tada kai Bendrovė iš fizinių ar juridinių asmenų gauna savanoriškai pateikiamus asmeninius duomenis, siekiant gauti pasiūlymus paslaugoms įsigyti, sutartims sudaryti ar abipusiai veiklai vykdyti.
Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)), kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, bei šia politika.

Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo sutikimu yra laikomas užklausimo anketos Bendrovei pateikimas jos internetinėje svetainėje arba visais kitais įmanomais būdais (elektroniniu paštu, pateikiant tiesiogiai).
Bendrovė, vykdydama vidaus administravimą, gali tvarkyti šiuos asmens duomenis, kurie pateikiami atitinkamuose dokumentuose (anketose, laiškuose, sutartyse ir kt.):

1. Vardas, pavardė;
2. Asmens kodas ir gimimo data;
3. Elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
4. Adresas;
5. Sąskaitos banke numeris ir banko pavadinimas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai ir principai

Bendrovė asmens duomenis tvarko vidaus administravimo (paslaugų atlikimo bei paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo) tikslais.

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:

1. Prekių pristatymui;
2. Asmens sutikimo pagrindu;
3. Kai tvarkyti duomenis būtina, kad Bendrovė įvykdytų teisės aktuose nustatytas teisines pareigas.

Bendrovė asmens duomenis tvarko laikydamasi šių principų:

1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
2. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
3. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo netyčinio duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Asmens duomenis pateikusių asmenų teisės

Bendrovei tvarkant asmens duomenis, asmens duomenis Bendrovei pateikę asmenys turi šias teises:

1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi;
2. Atnaujinti, ištaisyti ir patikslinti netikslius arba neišsamius duomenis;
3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
4. Perkelti jų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
5. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Asmens duomenų perdavimas

1. Bendrovė gali teikti asmens duomenis savo verslo partneriams, sutarčių kontrahentams, klientams, auditą atliekančioms bendrovėms, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su Bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymu ar įprastinės veiklos vykdymu;
2. Bendrovė vidaus administravimo ir susijusiais tikslais gali keistis asmens duomenimis su susijusiomis bendrovėmis;
3. Bendrovė kitiems tretiesiems asmenims duomenų neteikia, išskyrus įstatymuose nustatytais atvejais (duomenų perdavimas mokesčių administratoriui, antstoliams, kitoms kompetentingoms įstaigoms, valstybinėms institucijoms, organizacijoms). Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais;
4. Bendrovė turi teisę asmens duomenis tvarkyti pasitelkiant duomenų tvarkytojus. Tokiu atveju duomenų tvarkytojams yra taikomi BDAR bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimai;
5. Bendrovė asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas ir mokymus teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones;
6. Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti paslaugų teikėjus (pvz., auditorius, advokatus, kt.), kuriems gali būti atskleidžiami asmens duomenys ar tam tikra jų dalis, kiek tai yra būtina paslaugoms suteikti. Asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims Bendrovei įsigyjant paslaugas iš šių asmenų, kai paslaugų teikimui būtina atskleisti duomenis. Bendrovė užtikrina, kad paslaugų teikėjai laikytųsi BDAR bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

1. Į Bendrovę su skundais, pranešimais ir prašymais dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų galite kreiptis elektroniniu paštu info@lituagroup.com; telefonu +380 99 444 5828, arba adresu: TOV LITUA GROUP, vul. Zvirinecka 63, 01014 Kijevas, Ukraina.
2. Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą dar dviem mėnesiams. Jei asmuo reikalauja ištaisyti, sunaikinti ar ištrinti jo asmens duomenis, atsakymas jam pateikiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo pranešimo gavimo dienos;
3. Bendrovė atsisako vykdyti reikalavimus, kai nustatomos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos galimos aplinkybės, apie tai asmenys informuojami raštu.

Asmens duomenų saugojimas

1. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugojami nuo jų pateikimo laiko iki sutarties sudarymo dienos ir visą sutarties vykdymo laikotarpį;
2. Asmens duomenys, pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai, tvarkomi ir saugojami 10 metų nuo paslaugų teikimo sutarties pasibaigimo dienos.